Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จัดการประกวดนำเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว 7 แหล่ง 7 สร้าง 7 แผนพัฒนา

...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
โครงการ TM ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ ผ่านการท่องเที่ยว ปี 2 ณ ตลาดจีนชุมชนโบราณชากแง้ว

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา TM.316...

เพิ่มเติม > >

Responsive image
โครงการ TM ศึกษา เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ ผ่านการท่องเที่ยว ปี 2 ณ ตลาดย้อนยุคบ้านระจัน

จัดโดย สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รายวิชา TM.316...

เพิ่มเติม > >
Responsive image
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ศิลปศาสตร์ บริการวิชาการ สำนักงานเขตสวนหลวง บรรยายเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้สู่ชุมชน

...

เพิ่มเติม > >


Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved