Responsive image

ประกันคุณภาพ


 • - ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
 • - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • - ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ

  • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
  • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
  • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
  • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
  • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
  • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  • องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  • องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
  • องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
  • องค์ประกอบ ตามนโยบายของรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี (3D)

 • - การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 • - การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved