Responsive image

ดร.พนิดา ชื่นชม

คณบดี คณะศิลปศาสตร์

ในปัจจุบัน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว เป็นสาขาอาชีพที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และยังขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพนี้อีกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการศึกษาต่อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตระหนักถึงความต้องการบุคลากร ในสาขาวิชาชีพนี้ จึงเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการโรงแรม และการท่องเที่ยว

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบโครงสร้างการจัดการ การบริหารโรงแรม และการปฏิบัติงานของแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ แผนกห้องพัก แผนกอาหาร และเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง ในส่วนการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา นอกจากนี้ยังเน้นทักษะ ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา ก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดวิชาเลือกใหม่คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ในด้านธุรกิจการบิน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว หรือธุรกิจด้านการบิน ได้มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพในด้านบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว แก่สาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชน ความมั่นคง ความปลอดภัยและวัฒนธรรมของสังคม
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเนื้อหาวิชาในการดำเนินงานเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทั่วไปในเนื้อหาวิชาด้านธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว และธุรกิจการบิน รวมถึงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่จำเป็นในระดับที่พอเพียง และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของตน
 3. เพื่อส่งเสริมการใช้สติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และการวิจัยที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการในด้านนี้แก่สาธารณชน
 4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำวิชาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพตามความถนัด และความมุ่งหมายของตน
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียรความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมที่ตนอาศัยอยู่และเกี่ยวข้อง

โครงสร้างหลักสูตร

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
  • กลุ่มวิชาเลือกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communication)
   Bachelor of Arts in English for Communication (English Program) (B.A.)
   แผนการเรียน
  • กลุ่มวิชาเลือกการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
   Bachelor of Arts Program In Fashion Design
   แผนการเรียน
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
   Bachelor of Arts Program In Hotel Management
   แผนการเรียน (สามารถจบได้ภายใน 3 ปี)
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)
   Bachelor of Liberal Arts (B.A.) a 4-year program
   แผนการเรียน (สามารถจบได้ภายใน 3 ปี)
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)
   Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.)
   แผนการเรียน
  • กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
   Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.)
   แผนการเรียน
  • กลุ่มวิชาเลือกภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
   Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.)
   แผนการเรียน
  • กลุ่มวิชาเลือกสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.)
   แผนการเรียน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาเลือกสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่
   Master of Arts Program in Thai Language to Modern Communication (M.A.)
   แผนการเรียน (สามารถจบได้ภายใน 1 ปี ครึ่ง)
Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved