Responsive image

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
อาจารย์สาวิตตรี จบศรี

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมอาจารย์สุรสีห์ ภูริโสภณ

อาจารย์ประจำอาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์

อาจารย์ประจำอาจารย์ยุวเรศ มาซอรี

อาจารย์ประจำอาจารย์กิตติกร เรืองขำ

อาจารย์ประจำอาจารย์อริศรา โชติชัชวาล

อาจารย์ประจำอาจารย์ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์

อาจารย์ประจำคุณวรณัน บุญประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการครัว

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved