Responsive image

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ชรินทร์ทิพย์ จันทพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาจารย์เอื้องพร เป้าพุคา

อาจารย์ประจำอาจารย์จุฑามาศ รัตนาคม

อาจารย์ประจำอาจารย์จำปูน สำอาง

อาจารย์ประจำA.Pititul Chavanachid

อาจารย์ประจำAssit.Prof Nuchamon James

อาจารย์ประจำDR.William James

อาจารย์ประจำคุณอติกานต์ แก้ววัน

เจ้าหน้าที่ธุรการคุณสุปราณี มินโด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved