Responsive image

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Responsive image

ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่พิจารณาในการวางแผนหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลง ในการดำเนินงาน การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างก้าวกระโดด รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนทาให้การผลิตบุคลากรเฉพาะด้านที่มีองค์ความรู้ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ในระดับปริญญาบัณฑิต มีความขาดแคลน ซึ่งทรัพยากรบุคคลในด้านนี้ จึงมีความจำเป็น ที่มีองค์ความรู้ในหลากหลายด้านร่วมกัน ในเชิงลักษณะของการบูรณาการทางการศึกษา ทั้งสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความจำเป็นของบุคลากรเพิ่มในด้านนี้อยู่มาก เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาของธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้

ปรัชญา

เน้นการประยุกต์วิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการจัดการ เพื่อให้การประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ พร้อมกับการพัฒนาเชิงสหวิทยาการจัดการ ระหว่างศาสตร์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศาสตร์การจัดการ ผ่านกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้นักปฏิบัติ ที่เน้นการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เฉพาะด้าน สู่ภาคธุรกิจ ที่ได้ตระหนักถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์ ข้อกฎหมาย รูปลักษณ์การตลาด สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์ ดังนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ แก่ ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นนักพัฒนาโครงการ (Developer) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้ได้บัณฑิตที่เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับ ความรู้ และความสามารถในเชิงวิชาการ ที่จะต้องเต็มไปด้วยกับความรับผิดชอบต่อสังคม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ชื่อย่อ (ไทย): ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (Real Estate Business Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : BA (Real Estate Business Management)

จำนวนหน่วยกิต ที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติทางวิชาชีพและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความรู้ครอบคลุมต่อการดาเนินงานวิชาชีพ ทั้งภาคการจัดการ และภาคการประกอบการ ได้ในระดับตามมาตรฐาน และมู่งสู่ความเป็นสากลในในอนาคต
  2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีฐานความรู้ความสามารถกว้างพอ ที่จะสามารถพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งสู่ทางเลือกเฉพาะทางขั้นสูง ทั้งในการปฏิบัติวิชาชีพ และการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ได้ต่อไป
  3. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ เพื่อจรรโลงสถาบันวิชาชีพ ให้เป็นที่เชื่อถือของสังคม และพัฒนาประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบที่ดี และยั่งยืน
  4. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี มีทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
  5. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้วยตนเองและสื่อเทคโนโลยี

การประกอบอาชีพและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา :

สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในตำแหน่ง นักการตลาดและวางแผนโครงการอสังหาริมทรัพย์, นิติบุคคลโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม, นักการขายอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved