Responsive image

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

Responsive image

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาการจัดการโรงแรม

สาขาวิชาการจัดการโรแรม คณะศิลปศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรจากสาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว และในปี 2555 ได้เปิดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา TQF : HEd (Thai Qualifications Framework: Higher Education)ได้จัดให้มีการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตร่มเกล้า ที่มี่ห้องปฏิบัติการของแผนกต่างๆ ในโรงแรมที่ทันสมัยพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านปฏิบัติอย่างเพียงพอประกอบด้วย

  • ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม
  • ห้องปฏิบัติแม่บ้าน
  • ห้องปฏิบัติการงานส่วนหน้า
  • ห้องปฏิบัติการครัว

นอกจากนี้ สาขาวิชาฯ มีนักศึกษาชาวต่างชาติและจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเรียนในหลักสูตรและในคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจกับเพื่อนหลากหลายวัฒนธรรม มีสายสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักศึกษาในภูมิภาคเพื่อให้สามารถปรับตนเองพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ในอนาคต สาขาวิชาฯ มีการบ่มเพาะนักศึกษาตามอัตลักษณ์ KASEM ARTS และความมีเอกลักษณ์ “พหุวัฒนธรรม” เพื่อความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับนานาชาติ

ปรัชญา

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพด้วยความโปร่งใสเน้นคุณธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์เป็นสาขาวิชาฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยมีสาขาวิชาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ทางเลือกให้กับสังคม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทำงานในสังคมพลวัตและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Faculty of Liberal Arts © 2016 Kasem Bundit University, All Rights Reserved